Голос України

Газета „Голос України”


Комитет по вопросам свободы слова и информации рекомендует парламенту принять за основу и в целом проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период по внеочередным выборам народных депутатов Украины 26 октября 2014 года.

Согласно проекту (регистр. No4549а), правительство должно принять меры относительно прекращения соответствующими службами органов исполнительной власти и государственными учреждениями проверок СМИ на период проведения предвыборной кампании.

Женщины смогут уйти на пенсию в 55, отработав 30 лет

Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно права женщин досрочного выхода на пенсию).

Комитет рассмотрел два альтернативных законопроекта о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно права женщин досрочного выхода на пенсию) и принял решение рекомендовать Верховной Раде в первом чтении принять за основу проект закона No4476а.

Законопроектом предлагается продолжить предусмотренное Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"право выхода на пенсию в 55 лет неработающим женщинам, имеющим не менее 30 лет страхового стажа. А также предоставить возможность выхода на пенсию для таких женщин в 55 лет без ограничения каким-либо сроком, тогда как альтернативным законопроектом No4476а-1 срок досрочного выхода на пенсию предлагается продолжить на один год - до 1 января 2016 года.

Фейерверки и салюты до завершения АТО хотят запретить

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления о запрете массовых гуляний и использования пиротехнических средств по всей территории Украины на время проведения антитеррористической операции.

Председатель комитета Андрей Кожемякин, докладывая проект постановления (регистр. No4433а) на заседании комитета, обосновал необходимость его принятия тем, что в тех регионах, где не ведутся боевые действия против террористов, довольно часто используются фейерверки (в ресторанах, парках, гулянках просто на улицах или открытых площадках). Это вызывает возмущение у большинства жителей городов, городков и сел и побуждает к временному запрету таких мероприятий.

Члены комитета единогласно поддержали проект постановления, принятие которого, по их мнению, будет способствовать обеспечению прав и законных интересов населения и почтению памяти и выражению уважения к погибшим во время антитеррористической операции украинцам.

По сообщениям Информационного управления аппарата Верховной Рады Украины.

Голос України


Днями закрилась четверта сесія парламенту сьомого скликання. Наскільки вона була продуктивною, "Голос України"запитав у народних депутатів.

Валерій ПАЦКАН ("УДАР"):

- Минула сесія була досить продуктивною. Ухвалювалися законодавчі ініціативи, важливі для населення та військових, а саме закони про доступ до публічної інформації, державні закупівлі, люстрацію суддів, суспільне мовлення, вищу освіту. Крім того, Верховна Рада прийняла закони щодо лібералізації візового режиму та закон про співробітництво територіальних громад, який розпочав реформу місцевого самоврядування.

Також до позитивних моментів на минулій сесії треба віднести заборону фракції КПУ. А ще на вимогу суспільства було скорочено заробітну плату народним депутатам.

На жаль, не вдалося ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС та прийняти лише в першому читанні законопроект про очищення влади. Також залишились не ухвалені законопроект про документи, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон, і проект закону щодо забезпечення прозорості фінансування політичних партій України та передвиборної агітації.

Віктор ШВЕЦЬ (ВО "Батьківщина"):

- Позитивних моментів у роботі парламенту було дуже багато. Всі дії Верховної Ради адекватно відображали стан держави. Патріотично налаштована частина народних депутатів змогла законодавчо забезпечити умови для побудови української оборони. Також приймалися рішення в економічній, політичній, соціальній сферах. Зокрема, вносилися зміни до бюджетного і податкового законодавства. Тобто діяльність парламенту була пронизана проблемою агресії з боку Росії. Безумовно, ми могли досягти і кращого результату. На жаль, на минулій сесії Верховна Рада не змогла ухвалити дуже важливі рішення, насамперед ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС, внести зміни до законодавства щодо позаблокового статусу України та рішення, пов'язані з налагодженням роботи промисловості в країні. Крім того, не вдалося на законодавчому рівні запобігти інформаційній експансії Росії. У парламенті було декілька законо-проектів, які були направлені на це, але, на жаль, ми не змогли їх ухвалити. Верховна Рада намагалася реагувати на виклики часу і вважаю, що вона значною мірою свою місію виконала.

Юрій СИРОТЮК (ВО "Свобода"):

- Незважаючи на непросту ситуацію в країні, більшість народних обранців під час минулої сесії намагалися зробити все, щоб допомогти українській державі обстояти свій суверенітет. Зокрема, були ухвалені закони про Національну гвардію, визнання учасниками бойових дій громадян, задіяних в АТО, виділення коштів на потреби ЗСУ. Також прийнято постанову про додаткові засоби щодо підвищення обороноздатності країни, яка передбачає відновлення призову, збільшення патріотичних уроків у школах, відкриття сухопутних баз українських військ для навчання добровольців. Крім того, ухвалено закон, котрий забороняє нараховувати та стягувати пеню та інші штрафні санкції у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги громадянами у Донецькій та Луганській областях.

Попри позитивні речі, на жаль, не було прийнято в цілому законопроект про люстрацію та запровадження воєнного стану.

Михайло ЧЕЧЕТОВ (Партія регіонів):

- Незважаючи на те, що парламент працював в умовах військової ситуації на сході, питання, пов'язані із забезпеченням національної безпеки країни, соціального захисту були прийняті. Також важливо, що був проголосований законопроект про створення військових прокуратур у першому читанні. Він узгоджений з Венеціанською комісією. Я не розумію, чому його не вносять на розгляд у сесійну залу для голосування в другому читанні. Цей документ адаптує законодавство правоохоронних структур до європейських стандартів. На жаль, парламент не активно діяв у частині знаходження шляху до миру. Також не було надано на розгляд Верховної Ради плани відродження Донбасу та економіки країни.

Сергій ОЛЕКСАНДРІВ.

Голос України


На днях закрылась четвертая сессия парламента седьмого созыва. Насколько она была продуктивной, "Голос Украины"спросил у народных депутатов.

Валерий ПАЦКАН ("УДАР"):

- Прошлая сессия была довольно продуктивной. Принимались законодательные инициативы, важные для населения и военных, а именно законы о доступе к публичной информации, государственных закупках, люстрации судей, общественном вещании, высшем образовании. Кроме того, Верховная Рада приняла законы о либерализации визового режима и закон о сотрудничестве территориальных громад, который начал реформу местного самоуправления.

Также к положительным моментам на прошлой сессии надо отнести запрет фракции КПУ. А еще по требованию общественности была сокращена заработная плата народным депутатам.

К сожалению, не удалось ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС и принять лишь в первом чтении законопроект об очищении власти. Также остались не принятыми законопроект о документах, удовлетворяющих личность и дающих право выезда за границу, и проект закона об обеспечении прозрачности финансирования политических партий Украины и предвыборной агитации.

Виктор ШВЕЦ (ВО "Батьківщина"):

- Положительных моментов в работе парламента было очень много. Все действия Верховной Рады адекватно отображали состояние государства. Патриотически настроенная часть народных депутатов смогла законодательно обеспечить условия для построения украинской обороны. Также принимались решения в экономической, политической, социальной сферах. В частности, вносились изменения в бюджетное и налоговое законодательство. То есть деятельность парламента была пронизана проблемой агрессии со стороны России. Безусловно, мы могли достичь и лучшего результата. К сожалению, на прошлой сессии Верховная Рада не смогла утвердить очень важное решение, прежде всего ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС, внести изменения в законодательство относительно внеблокового статуса Украины и решения, связанные с налаживанием работы промышленности в стране. Кроме того, не удалось на законодательном уровне предотвратить информационную экспансию России. В парламенте было несколько законопроектов, которые были направлены на это, но, к сожалению, мы не смогли их принять. Верховная Рада старалась реагировать на вызовы времени и считаю, что она в значительной степени свою миссию выполнила.

Юрий СИРОТЮК (ВО "Свобода"):

- Несмотря на непростую ситуацию в стране, большинство народных избранников во время прошлой сессии старались сделать все, чтобы помочь украинскому государству отстоять свой суверенитет. В частности, были приняты законы о Национальной гвардии, признании участниками боевых действий граждан, задействованных в АТО, выделении средств на нужды ВСУ. Также принято постановление о дополнительных средствах относительно повышения обороноспособности страны, предусматривающее восстановление призыва, увеличение патриотических уроков в школах, открытие сухопутных баз украинских войск для обучения добровольцев. Кроме того, принят закон, запрещающий начислять и взимать пеню и другие штрафные санкции в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги гражданами в Донецкой и Луганской областях.

Вопреки положительным вещам, к сожалению, не был принят в целом законопроект о люстрации и введении военного положения.

Михаил ЧЕЧЕТОВ (Партия регионов):

- Несмотря на то, что парламент работал в условиях военной ситуации на востоке, вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности страны, социальной защиты были приняты. Также важно, что был проголосован законопроект о создании военных прокуратур в первом чтении. Он согласован с Венецианской комиссией. Я не понимаю, почему его не вносят на рассмотрение в сессионный зал для голосования во втором чтении. Этот документ адаптирует законодательство правоохранительных структур к европейским стандартам. К сожалению, парламент не активно действовал в части нахождения пути к миру. Также не были предоставлены на рассмотрение Верховной Рады планы возрождения Донбасса и экономики страны.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Голос України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины