УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ No458/2017

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки п о с т а н о в л я ю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2017 року:

- за роботу "Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій
енергетичного обладнання за наводнювання":

ДОРОШУ Мар'яну Івановичу - кандидатові технічних наук, молодшому науковому
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛИСЕЧКУ Віктору Олеговичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому
науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка
НАН України

ЧЕПІЛЬ Ользі Ярославівні - кандидатові технічних наук, молодшому науковому
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України;

- за роботу "Застосування методів мультимасштабного моделювання до
дослідження систем під опроміненням":

ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ЛИСЕНКО Ірині Олегівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому
співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

- за роботу "Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних
динамічних систем з некерованим лінійним наближенням":

ГРУШКОВСЬКІЙ Вікторії Василівні - кандидатові фізико-математичних наук,
науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН
України;

- за роботу "Застосування нових операторно-функціональних підходів до
побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач
природознавства":

СИТНИКУ Дмитру Олексійовичу - кандидатові фізико-математичних наук,
докторантові Інституту математики НАН України

ЛИСЕНКО Лілії Олексіївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому
науковому співробітникові Інституту математики НАН України

РОМАНЮК Наталії Миколаївні - кандидатові фізико-математичних наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

- за роботу "Розвиток теорії та комп'ютерне моделювання просторово
обмежених об'єктів м'якої речовини":

ПАЦАГАНУ Тарасу Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук,
докторантові Інституту фізики конденсованих систем НАН України

КРАВЦІВУ Івану Ярославовичу - кандидатові фізико-математичних наук,
науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем НАН України

ГАЙДУКІВСЬКІЙ Христині Аркадіївні - кандидатові фізико-математичних наук,
молодшому науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем
НАН України;

- за роботу "Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних
пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами":

КОЗАЧКУ Олегу Петровичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому
науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і
математики імені Я.С.Підстригача НАН України

КУРОТЧИН Лесі Романівні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому
науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і
математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ЯЦИКУ Ігорю Миколайовичу - інженерові І категорії Львівського національного
університету імені Івана Франка;

- за роботу "Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань
при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки":

ДЕРЕВЯНКУ Ігорю Ігоровичу - кандидатові технічних наук, начальникові групи
державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля"

КОЗІС Кристині Вікторівні - провідному інженерові державного підприємства
"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля";

- за роботу "Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних
газових турбін":

ПАНЧЕНКО Надії Анатоліївні - кандидатові технічних наук, науковому
співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ПЕТЕЛЬЧИЦ Вікторії Юріївні - кандидатові технічних наук, інженерові-
конструктору ІІ категорії державного підприємства "Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

БЕЗЛЮДНІЙ Марії Володимирівні - кандидатові технічних наук;

- за роботу "Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для
енергетики":

КІР'ЯН Інні Михайлівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому
співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

МИХАЙЛОВІЙ Галині Юріївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому
науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН
України;

- за роботу "Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі
карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в
екстремальних умовах":

ТРОСНІКОВІЙ Ірині Юріївні - кандидатові технічних наук, старшому
викладачеві Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СОЛОДКОМУ Євгену Васильовичу - кандидатові технічних наук, старшому
науковому співробітникові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

- за роботу "Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для
термоелектричного перетворення енергії":

МЕНЬШИКОВІЙ Світлані Іванівні - кандидатові фізико-математичних наук,
науковому співробітникові Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"

БУДНИКУ Олександру Валентиновичу - кандидатові фізико-математичних наук,
молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"

ДОРОШЕНКО Ганні Миколаївні - молодшому науковому співробітникові
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ОРЛОВІЙ Дар'ї Сергіївні - молодшому науковому співробітникові Національного
технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для
роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості":

ГУСАКОВІЙ Крістіні Геннадіївні - кандидатові хімічних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН
України

ПУРІКОВІЙ Ользі Геннадіївні - кандидатові хімічних наук, молодшому
науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН
України;

- за роботу "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах
протидії кібератакам":

КОСТЕНКУ Павлу Павловичу - кандидатові технічних наук, доцентові
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

СЛАВКО Олені Геннадіївні - кандидатові технічних наук, доцентові
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

- за роботу "Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних
систем":

МУХІНІЙ Марині Петрівні - докторові технічних наук, професорові
Національного авіаційного університету

ІЛЬНИЦЬКІЙ Світлані Іванівні - кандидатові технічних наук, старшому
науковому співробітникові Національного авіаційного університету;

- за роботу "Створення енергоефективної когенераційної установки малої
потужності на біомасі":

СЕНЕЦЬКОМУ Олександру Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені
А.М.Підгорного НАН України

РУСАНОВУ Роману Андрійовичу - науковому співробітникові Інституту проточних
машин імені Р.Шевальського Польської академії наук;

- за роботу "Підвищення паливної ефективності та екологічності
газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та
термосорбційних технологій":

КОНОВАЛОВУ Андрію Вікторовичу - кандидатові технічних наук, молодшому
науковому співробітникові Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова

ГРИЧУ Артему Вікторовичу - кандидатові технічних наук, асистентові
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КОЗЛОВСЬКОМУ Артему Вікторовичу - кандидатові технічних наук, асистентові
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ОСТАПЕНКУ Олексію Валерійовичу - кандидатові технічних наук, асистентові
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

- за роботу "Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту":

ДУДНИК Аллі Олексіївні - кандидатові технічних наук, доцентові
Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЛЕНДЄЛУ Тарасу Івановичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві
Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної
поліграфічної продукції":

ЗОЛОТУХІНІЙ Катерині Ігорівні - кандидатові технічних наук, доцентові
Національного технічного університету України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського

КЛИМЕНКО Тетяні Євгенівні - кандидатові технічних наук, старшому
викладачеві Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ТАЛІМОНОВІЙ Надії Леонідівні - кандидатові технічних наук, старшому
викладачеві Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

- за роботу "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом
сферифікації":

ГРИНЧЕНКО Наталі Геннадіївні - кандидатові технічних наук, докторантові
Харківського державного університету харчування та торгівлі

НЕКЛЕСІ Ользі Павлівні - кандидатові технічних наук, докторантові
Харківського державного університету харчування та торгівлі

НАГОРНОМУ Олександру Юрійовичу - кандидатові технічних наук, старшому
викладачеві Харківського державного університету харчування та торгівлі

ПЛОТНІКОВІЙ Раїсі Валеріївні - кандидатові технічних наук, старшому
викладачеві Харківського державного університету харчування та торгівлі;

- за роботу "Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин
(на прикладі шахт Західного Донбасу)":

ЗАБОЛОТНІЙ Юлії Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові
державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ТИМОШЕНКУ Євгену Вікторовичу - кандидатові технічних наук, доцентові
державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ЛОГУНОВІЙ Олександрі Олегівні - кандидатові технічних наук, старшому
науковому співробітникові державного вищого навчального закладу
"Національний гірничий університет"

ПРОКУДІНУ Олександру Зотиковичу - науковому співробітникові державного
вищого навчального закладу "Національний гірничий університет";

- за роботу "Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем
України":

БІЛОУС Олені Петрівні - кандидатові біологічних наук, науковому
співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ІВАНОВІЙ Наталії Олександрівні - провідному інженерові Інституту
гідробіології НАН України

СОКОЛОВУ Євгену Володимировичу - кандидатові біологічних наук, науковому
співробітникові державної установи "Інститут морської біології НАН України"

ГУЛЯЄВІЙ Оксані Олександрівні - кандидатові географічних наук, провідному
фахівцеві приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго";

- за роботу "Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової
природних екосистем":

ДЕРЕВ'ЯНЧУКУ Михайлу Вікторовичу - кандидатові біологічних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України;

- за роботу "Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського
господарства в Україні":

ШКУРАТОВУ Олексію Івановичу - докторові економічних наук, заступникові
директора Інституту агроекології і природокористування Національної
академії аграрних наук України

КИПОРЕНКУ Віктору Васильовичу - кандидатові економічних наук, завідувачеві
лабораторії Інституту агроекології і природокористування Національної
академії аграрних наук України

ЧУДОВСЬКІЙ Вікторії Анатоліївні - кандидатові економічних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України

ВДОВИЧЕНКУ Андрію Васильовичу - кандидатові сільськогосподарських наук,
директорові державного підприємства "Дослідне господарство "Сквирське"
Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних
наук України;

- за роботу "Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для
сталого виробництва сої в Україні":

ПОСИЛАЄВІЙ Оксані Олександрівні - кандидатові сільськогосподарських наук,
старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва
Національної академії аграрних наук України

ЧЕРНИШЕНКУ Павлу Володимировичу - кандидатові сільськогосподарських наук,
старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва
Національної академії аграрних наук України;

- за роботу "Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності:
роль структурних факторів":

ОМЕЛЬЧЕНКО Ірині Владиславівні - кандидатові хімічних наук, виконуючому
обов'язки молодшого наукового співробітника державної наукової установи
"Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України;

- за роботу "Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та
застосування в медичній хімії і агрохімії":

МИХАЙЛЮКУ Павлу Костянтиновичу - докторові хімічних наук, старшому
науковому співробітникові Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;

- за роботу "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій":

ЯНКУ Роману Васильовичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому
співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

КУЗНЕЦОВУ Кирилу Ігоровичу - кандидатові біологічних наук, науковому
співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

КУЛИКУ Вячеславу Борисовичу - кандидатові біологічних наук, науковому
співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

САВОТЧЕНКО Аліні Володимирівні - кандидатові біологічних наук, науковому
співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України;

- за роботу "Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій
наночастинок срібла та золота":

СТАРОСИЛІ Дар'ї Борисівні - кандидатові біологічних наук, старшому
науковому співробітникові державної установи "Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського" Національної академії медичних
наук України

РИБАЧУК Анні Володимирівні - кандидатові медичних наук, асистентові
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

- за роботу "Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного
суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку":

ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні - кандидатові медичних наук, асистентові
Харківської медичної академії післядипломної освіти;

- за роботу "Розробка та створення нового лікарського засобу на основі
похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця":

ХОДАКІВСЬКОМУ Олексію Анатолійовичу - докторові медичних наук, професорові
Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

- за роботу "Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-
Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози":

ДІНЦЮ Андрію Володимировичу - кандидатові медичних наук, начальникові
науково-дослідної частини Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця;

- за роботу "Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та
холекальциферолу за метаболічних порушень, індукованих цукровим діабетом":

ГУЗИКУ Михайлу Михайловичу - кандидатові біологічних наук, науковому
співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

ЛАБУДЗИНСЬКОМУ Дмитру Олеговичу - молодшому науковому співробітникові
Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

ТИХОНЕНКО Тетяні Михайлівні - молодшому науковому співробітникові Інституту
біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;

- за роботу "Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної
інженерії":

СТРЮКУ Андрію Миколайовичу - кандидатові педагогічних наук, докторантові
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії
педагогічних наук України;

- за роботу "Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні:
причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та
протидії":

ВАСИЛЬЧУКУ Євгену Олеговичу - докторові політичних наук, доцентові
Київського національного університету технологій та дизайну;

- за роботу "Маркетинг у механізмах державного управління":

РОМАНЕНКУ Євгену Олександровичу - докторові наук з державного управління,
завідувачеві кафедри приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний
заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ЧАПЛАЙ Ірині Віталіївні - кандидатові наук з державного управління,
докторантові приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад
"Міжрегіональна академія управління персоналом";

- за роботу "Шлюбно-сімейні відносини у Гетьманщині 18 століття":

ПЕТРЕНКО Ірині Миколаївні - докторові історичних наук, професорові вищого
навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і
торгівлі";

- за роботу "Договірні зобов'язання з виконання робіт: проблеми теорії та
практики":

ГРИНЯКУ Андрію Богдановичу - докторові юридичних наук, завідувачеві відділу
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені
академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України;

- за роботу "Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного
цивільного судочинства":

ЧУРПІТІ Ганні Вікторівні - докторові юридичних наук, професорові
Національної академії внутрішніх справ;

- за роботу "Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України":

СУНДУКУ Анатолію Миколайовичу - докторові економічних наук, завідувачеві
відділу державної установи "Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України"

МАНДЗИКУ Валерію Миколайовичу - кандидатові економічних наук, старшому
науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України";

- за роботу "Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною
безпековою компонентою":

ВИКЛЮКУ Ярославу Ігоровичу - докторові технічних наук, проректорові
приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"

САВЧУК Валерії Володимирівні - аспірантові Національного університету
"Львівська політехніка".

Президент України П.ПОРОШЕНКО

29 грудня 2017 року

Президент України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины