"Ні" - наступу на права людини праці!

14 листопада біля Верховної Ради України відбулась акція протес-ту, в якій
взяли участь активісти всеукраїнських профспілок та те-риторіальних
профоб'єднань, представники трудових колекти-вів. Спілчани провели мітинг
на площі Конституції перед будівлею Парламенту з вимогами до проекту
Держбюджету-2020 та на під-тримку профспілкового проекту Трудового кодексу.

Б лизько 5 тис. учасників акції пройшли вули-цею Грушевсько-го до Кабінету
Міністрів та Верховної Ради України. Саме цього дня на-родні депутати
розглядали проект основного кошторису країни на 2020 рік, в якому не було
враховано пропозиції профспілок щодо необхіднос-ті належного фінансування
бюджетної сфери, галузей енергетики і промисловості. На переконання
профспілок, це ставить працівників та їхні сім'ї на межу виживання, може
призвести до масових скорочень і нової хвилі трудо-вої міграції з України.

Як пояснили люди, вони прийшли, тому що багато чого в держбюджеті не вла-
штовує профспілки та про-стих працівників. Зокрема, за-значали вони, зараз
багато ті-ньової зайнятості та безробіт-тя, відбувається скорочення
промислового виробництва, водночас зростають ціни. Дій-сно, якщо подивитися
на бю-джет на наступний рік, то зарплата і прожитковий міні-мум майже не
зростають. Мі-тингарі виступали проти та-ких перспектив. "Наші вимо-ги:
забезпечити необхідне фі-нансування галузей бюджет-ної сфери, передбачити
до-статню фінансову підтримку промисловим комплексам та повернути борги
безробітним. Але насамперед, все ж таки думати про працівників та за-хищати
їх права, а не права олігархів", - наголошували учасники акції.

Відкрив мітинг Голова СПО об'єднань профспілок, Голова Федерації профспілок
України Григорій Осовий.

У виступах керівників та представників всеукраїн-ських профспілкових органі-
зацій та територіальних профоб'єднань, трудових ко-лективів зазначалось, що
вла-дою вже внесено зміни до низ-ки законів, якими позбавлено прав на
соціальний захист державних службовців і пра-цівників бюджетної сфери при
їх вивільненні. На роз-гляд парламенту готується лі-беральний проект
Трудового кодексу, який містить дискри-мінаційні норми щодо трудо-вих прав
найманих працівни-ків та загрожує їх колективно-му захисту. Профспілки рішу-
че виступають проти звужен-ня трудових прав українців, підриву системи
соціального страхування та продажу землі в інтересах великого бізнесу,
наголошувалося у виступах.

Федерація профспілок України від імені 5 млн чле-нів профспілок висунула ви-
моги до Уряду, Верховної Ради України і роботодавців:

- розмір мінімальної зарплати має складати 7276 грн;

- розмір прожиткового мі-німуму для працездатних осіб - 5640 грн;

- розмір мінімальної пен-сії - 3067 грн;

- розмір посадового окла-ду працівника І тарифного розряду ЄТС - 5640 грн.

Профспілки також вимага-ли виділити з Державного бю-джету України на 2020
рік не менше 7% ВВП на освіту й не менше 5% ВВП - на охорону здоров'я.
Наполягали на до-статньому фінансуванні обо-ронно-промислового комплек-су,
авіабудування, сільгоспма-шинобудування, вугільної га-лузі та інших
секторів про-мисловості для створення гід-них робочих місць в Україні.

Одночасно біля Офісу Пре-зидента України проводили акцію протесту
представники Профспілки залізничників і транспортних будівельників України,
трудових колективів галузі. Вони звернулися до Президента України та Кабі-
нету Міністрів України з ви-могами. На мітингу залізнич-ників також
виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

ФОТО АВТОРА

До теми

Мовою цифр

На засіданні 14 листопа-да Верховна Рада при-йняла у другому читанні та в
цілому законопроект No 2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в
якому передбаче-но розміри мінімальної зарплати в 2020 році:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 грн;

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 грн.

Законом встановлено прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у
розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня -
2189 грн, а щодо основних соціаль-них і демографічних груп населення:

- для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня -
1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2218 грн, з 1 липня - 2318
грн, з 1 грудня - 2395 грн;

- для працездатних осіб: з 1 січня - 2102 грн, з 1 липня - 2197 грн, з 1
грудня - 2270 грн;

- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1638 грн, з 1 липня -
1712 грн, з 1 грудня - 1769 грн.

Новий Трудовий кодекс - узаконене рабство?

Профспілки висловлюють серйозну стурбованість планами Уряду щодо вне-сення
"ліберальних" змін у трудове за-конодавство. На зміну звичному КЗпП іде
новий Трудовий кодекс України. Навколо нововведення наразі ведуться палкі
де-бати. Точка зору профспілок щодо цього однозначна: запропонований Урядом
но-вий Трудовий кодекс обмежує права тру-дящих на користь роботодавців.

Н ові норми, зокрема, будуть жорсткіше регулю-вати відносини "роботодавець-
працівник" і кон-флікти на підприємствах. Попрощатися із ста-рими трудовими
нормами влада планує через їх "архаїчність". Якщо парламентарі приймуть
новий Трудовий кодекс найближчим часом, то діяти він буде вже у 2020 році.

Головних нововведень може бути три. Перше - дати робо-тодавцю можливість
звільнити працівника, якщо він перебу-ває у відпустці, на лікарняному (цим
нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити
ва-гітних і тих, хто перебуває в декреті. Зараз це все можливо лише при
ліквідації підприємства.

Друге - скоротити оплачувану відпустку, скасувати додат-кові відпустки
пільговикам, у тому числі багатодітним мате-рям, учасникам бойових дій і
чорнобильцям.

Третє - ввести так званий "експрес-лікарняний", коли пра-цівник може
хворіти 1-3 дні без надання виправдувальних до-кументів, але ці дні йому не
оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпусткою за свій рахунок.

Мета нововведень зрозуміла: позбавити найманих праців-ників можливості
відстоювати свої права на гідну заробітну плату, умови праці, соціальні
гарантії і т. ін.

Говорячи про головні стратегічні завдання, що постали пе-ред профспілками в
умовах наступу на права трудящих, Голо-ва ФПУ наголосив на необхідності
дійти до кожної первинної профспілкової організації, провести комплекс
інформаційно- роз'яснювальних заходів, щоб люди зрозуміли, що саме вони
втрачають в результаті прийняття того варіанту Трудового кодексу, який
готується владою.

Профспілками розроблений і пропонується до обговорення свій проект
Трудового кодексу, який необхідно підтримати всім разом, щоб він став
дійсно "народним". Але це потрібно зробити усвідомлено і солідарно: тільки
така позиція проф-спілок за підтримки широких верств населення може бути
сприйнята парламентарями і членами Уряду як вагомий ар-гумент дослухатися
до думки народу.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

"Загроза реальна, тому що змінюється ідеологія тру-дових відносин. Сьогодні
держава демонструє, що вона не має наміру займатися інтересами громадян
тією мірою, як це було раніше. Що знаходить відобра-ження в законопроектах,
які пропонуються, і заявах представників вищих органів влади. Однак метою
профспілок є забезпечення гармонізації відносин між працею і капіталом.
Тому намірам влади звузити закон-ні права працюючих, як шляхом прийняття
лібераль-ного Трудового кодексу, розробленого в інтересах ви-ключно
роботодавців, так і спробою усунути проф-спілку від управління Фондом
соціального страхуван-ня, потрібно дати рішучу і масштабну відсіч".

22.11.2019

Профспілкові вісті

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины